تبلیغات
گنجینه صوتی و تصویری كرار

گنجینه صوتی و تصویری كرار
كتاب ، نرم افزار ، عكس مذهبی موبایل

نوحه عم اوْغلۇ حاج سلیم موذن - شاعر:سید تقی سیفی اردبیلی

 

عم اوغلێ صبریـم جالاندێ

خانــه‌‌ی-ی-بختیــم تالانـدێ

اوْوچێـــلارا اسیـــر اوْلــــدۇم

دادێمـه تئــز گــل آمــانـــدێ

باغرێم اوْلۇب قان عم اوْغلێ

گؤزلـه‌ره قـۇربان عـم اوْغلـێ*


 

حیجـلـه‌ســرا تالان اوْلـــدۇ

گلین‌لیــگیــم یالان اوْلــــدۇ

اۆستۆمه آد قوْیۇب گئتدین

دردیــن منــه قـالان اوْلـدۇ

باغرێم اوْلۇب قان عم اوْغلێ

گؤزلـه‌ره قـۇربان عـم اوْغلـێ*

 

فله‌ک سنه کمنـد آتـدێ

اوْلادی آرزییـــا چــاتـــدێ

سنین آدێن دیله دۆشدۆ

امما منیــم آدێــم باتــدێ

باغرێم اوْلۇب قان عم اوْغلێ

گؤزلـه‌ره قـۇربان عـم اوْغلـێ*

 

اۆره‌گیمده سؤزۆم قالدێ

نه قلبیمده دؤزۆم قالـدێ

کج باخێب آیرێلانـدا سـن

گؤزله‌روندا گؤزۆم قالــدێ

باغرێم اوْلۇب قان عم اوْغلێ

گؤزلـه‌ره قـۇربان عـم اوْغلـێ*

 

چاغماغێنێ فلـه‌ک چاخـدێ

گؤگده بیر اێلدیریم شاخ-دێ

چوْخـلار آیـدێنلێغــا چێخــدێ

منیم بخت اۇلــدۇزۇم یاتـدێ

باغرێم اوْلۇب قان عم اوْغلێ

گؤزلـه‌ره قـۇربان عـم اوْغلـێ*

 

سالدێ منی بـلا جانـــدان

ظۆلم-وْ-جفــای دوْرانـــدان

بزه‌ندی توی گـۆنـۆ سنیـن

آغ کؤینه‌گین قێزێل قاندان

باغرێم اوْلۇب قان عم اوْغلێ

گؤزلـه‌ره قـۇربان عـم اوْغلـێ*

 

خوْش گۆنۆ نئیلیره‌م سن‌سیز

گۆل بئجه‌ره‌م دره‌م سن‌سیز

چتیـــن گـــؤره ائـــل قبیلـــه‌م

زولفله‌ریمی هؤره‌م سن‌سیز

باغرێم اوْلۇب قان عم اوْغلێ

گؤزلـه‌ره قـۇربان عـم اوْغلـێ*

 

داغێلدێ ائللـه‌ریم گئتدی

سوْیۇلدۇم زیوه‌ریم گئتدی

سنده‌ن قالان نیشانئیدی

گلین‌لیک معجه‌ریم گئتدی

باغرێم اوْلۇب قان عم اوْغلێ

گؤزلـه‌ره قـۇربان عـم اوْغلـێ*

 

آهێـم الـــوْودان سئچیلمــــه‌ز

دردیــم اۆره‌کــده‌ن بیچیلمــه‌ز

سنده منـی گـؤزده‌ن آتســوْن

عئشقون اۆره‌کده‌ن کیچیلمه‌ز

باغرێم اوْلۇب قان عم اوْغلێ

گؤزلـه‌ره قـۇربان عـم اوْغلـێ*

 

کوفییـــه گلــدی قطـــاریــم

سارالدێ گۆل تک عوذاریم

قانلێ باشۇن جیدا اۆستـه

اوْلـدۇ منیــم هــم جواریــم

باغرێم اوْلۇب قان عم اوْغلێ

گؤزلـه‌ره قـۇربان عـم اوْغلـێ*

 

منه دۆشمــه‌ن ال چالانـدا

جان قوْیمادێ غم بۇ جانـدا

تارێ بیلیـر نـه چکـمیشـه‌م

نئی ده باشون داشلانانـدا

باغرێم اوْلۇب قان عم اوْغلێ

گؤزلـه‌ره قـۇربان عـم اوْغلـێ*

 

گۆلوستـانـدا تیکـان بیتـدی

گؤزه‌ل یاریم گؤزده‌ن ایتدی

دؤیۆلمه‌کده‌ن یوْرۇلمـازدێـم

منـی شماتــه‌ت اینجیتـدی

باغرێم اوْلۇب قان عم اوْغلێ

گؤزلـه‌ره قـۇربان عـم اوْغلـێ*

 

داشلانێـب چرخیـن جفاسـی

دردیمیــن یــوْخــدۇر داواسـێ

هـــر یـارایـــا مرهـــه‌م اوْلســا

ساغالمــاز هئـچ دیل یاراسێ

باغرێم اوْلۇب قان عم اوْغلێ

گؤزلـه‌ره قـۇربان عـم اوْغلـێ*

 

اوْوچـۇ کمـانـه اوْخ تــاخـــار

جئیران قاچـار دؤنه‌ر باخــار

تانێش داشێ اوْخدان بته‌ر

هم گؤینه‌ده‌ر هم ائو یێخـار

باغرێم اوْلۇب قان عم اوْغلێ

گؤزلـه‌ره قـۇربان عـم اوْغلـێ*

 

قیشده قـوْپـار دۇمــان یئــرده‌ن

اوره‌گ یـــانــار یامــان یئــــرده‌ن

کۆسمه‌گه حقلی‌سن منــده‌ن

کؤنۆل کۆســه‌ر اۇمـان یئــرده‌ن

باغرێم اوْلۇب قان عم اوْغلێ

گؤزلـه‌ره قـۇربان عـم اوْغلـێ*

 

بــۆلبـۆل اۇچـار گؤگـه بیلمه‌ز

گۆل تیکانلێق سئـوه بیلمـه‌ز**

آداخلێســێ اؤلــه‌ن گلیــن

هئچ قاپێنێ دؤیــه بیلمــه‌ز

باغرێم اوْلۇب قان عم اوْغلێ

گؤزلـه‌ره قـۇربان عـم اوْغلـێ*

 

غـم منــی زینهاره گتــدی

آغ گـۆنۆمــۆ قـــارا گتـــدی

فلــه‌ک قـوْلـۇمـو باغـلادێ

مجلس-ی-مئیخاره گتدی

باغرێم اوْلۇب قان عم اوْغلێ

گؤزلـه‌ره قـۇربان عـم اوْغلـێ*

 

هامـی یارین عـزیـز ایستـه‌ر

گلین گئـده ن جهیز ایستـه‌ر

گؤزله‌روننـان ایـراق اوْلسـۇن

دۆشمه‌ن منی کنیز ایسته‌ر

باغرێم اوْلۇب قان عم اوْغلێ

گؤزلـه‌ره قـۇربان عـم اوْغلـێ*

 

آخـــار ســۇدا بالێــــق اۆزه‌ر

آی باتـانـــدا اۇلــدوز سـۆزه‌ر

توْی گؤرمییه‌ن یاسلێ گلین

کنیــــزلیـگـــه نئـجــــه دؤزه‌ر

باغرێم اوْلۇب قان عم اوْغلێ

گؤزلـه‌ره قـۇربان عـم اوْغلـێ*

 

بۇ چـرخ سـوفلــه-وْ-دنـــی

بــلاده‌ن اینـجیــدیـب منـی

دۆشمه‌ن ائوینده گؤزله‌ریم

قــوْرخا-قـوْرخـا گزه‌ر سنـی

باغرێم اوْلۇب قان عم اوْغلێ

گؤزلـه‌ره قـۇربان عـم اوْغلـێ*

 

باغـلار قالێـب سئـل آلتێنــدا

سۆنبول سێنیب یئل آلتێنـدا

باغرێم قان اولـدو آزگلنـه‌ن؟؟

قانـــه بـاتــان تئـــل آلتێنــــدا

باغرێم اوْلۇب قان عم اوْغلێ

گؤزلـه‌ره قـۇربان عـم اوْغلـێ*

 

آچێقلامالار:

* حاج سلیم کاسئتینده بۇ شاه‌بئیت بئله اوْخۇنۇر:

وای عم اوْغلۇ، جان عم اوْغلۇ

مـن سنـه قـۇربان عـم اوْغلـۇ

** حاج سلیم کاسئتینده بۇ بئیت بئله اوْخۇنۇر:

هیجر اوْدو دیلده‌ن اسگیلمه‌ز

غۆصصه توْزۇن اؤزگه سیلمه‌ز

سید تقی سیفی اردبیلی: شاعری که متاسفانه من اطلاعاتی از ایشان بدست نیاوردم. ولی استاد سلیم موذن در دو کاست زیبایشان از اشعار وی استفاده کرده اند. یکی همین کاست حضرت قاسم (ع) و دیگری نوار "علی اصغر و آهو" می باشد. که قسمتهایی از آن را نیز در پست اوْخشاما و آغلاشما آورده‌ام. آنچه مشهود است اشعار ایشان بیشتر اوخشاما و خالص تر بوده که سوز فراوانی نیز دارد و فراوانی کلمات عربی در آن اندک است.

اشعار بالا را از روی کپی چند برگه از کتابی بنام میقات عشق که بعدا" فهمیدم شاعر آن سید تقی سیفی اردبیلی است نوشتم. التماس دعا.
طبقه بندی: اشعار ماه محرم، شهادت حضرت قاسم این حسن (ع)، متن اشعار ( نوحه ) تركی (آذری )،
برچسب ها: نوحه عم اوْغلۇ حاج سلیم موذن - شاعر:سید تقی سیفی اردبیلی، عم اوغلێ صبریـم جالاندێ خانــه‌‌ی-ی-بختیــم تالانـدێ اوْوچێـــلارا اسیـــر اوْلــــدۇم دادێمـه تئــز گــل آمــانـــدێ باغرێم اوْلۇب قان عم اوْغلێ گؤزلـه‌ره قـۇربان عـم اوْغلـێ*، حیجـلـه‌ســرا تالان اوْلـــدۇ گلین‌لیــگیــم یالان اوْلــــدۇ، متن نوحه معرفو عم اوغلو از سلیم موذن زاده،
[ یکشنبه 21 آذر 1389 ] [ 08:29 ق.ظ ] [ سردار صفرزاده ]
درباره وبلاگ

موضوعات وب
نظر سنجی
 • نظر شما درمورد این وبلاگ چیست
 • امار سایت
  بازدیدهای امروز : نفر
  بازدیدهای دیروز : نفر
  كل بازدیدها : نفر
  بازدید این ماه : نفر
  بازدید ماه قبل : نفر
  تعداد نویسندگان : عدد
  كل مطالب : عدد
  آخرین بروز رسانی :
  امکانات وب
  Free Page Rank Tool فروشگاه

  لطفاً كمی صبر كنید ...

  فروشگاه اینترنتی

  پیشنهاد ما
  محصولات برتر
  محصولات جدید
  Copyright © All rights reserved.